«Несебр шектеусіз м?мкіндіктер ?аласы» фестивалі-б?л м?мкіндігі шектеулі талантты жандарды? халы?аралы? ?арым-?атынасы ж?не ?р т?рлі жаста?ы т?рлі ?лт ?кілдеріні? бойында?ы талантын к?рсетуге, м?дени т?жірибе алмасу?а негіз болатын орта.

«Несебр шектеусіз м?мкіндіктер ?аласы» фестивалі Несебр общинасыны? мэрі Николай Димитровты? басшылы?ымен ?ткізіледі, ал ?йымдастырушылар болып Физикалы? м?мкіндігі шектеулі жандарды ?олдау?а арнал?ан Болгарлы?-?аза?станды? ассоциация (Болгария Республикасы) ж?не «Лайы?ты ?мір» м?гедектерді реабилитациялау орталы?ы ?о?амды? бірлестігі (?аза?стан Республикасы) табылады.

«Несебр шектеусіз м?мкіндік ?аласы» ?атысушы мемлекеттерді? ?леуметтік-м?дени ж?не экономикалы? тараптарын негізге ала отырып, оны бірлесіп дамытуды ма?сат етеді.

ФЕСТИВАЛЬДІ? МИССИЯСЫ

  1. М?дениет ж?не ?нер ар?ылы м?мкіндігі шектеулі жандарды? ?о?ам?а бейімделу ж?не интеграциялану ?рдісіне ы?пал ету ету.
  2. Талантты м?мкіндігі шектеулі жандарды аны?тау ж?не оларды? шы?армашылы? ?леуетіні? дамуына ы?пал ету.
  3. М?мкіндігі шектеулі жандарды ?леуметтік-м?дени о?алту ма?сатында мемлекеттік ж?не ?о?амды? ?йымдар мен мекемелерді? бірлесуі.
  4. ?атысушы мемлекеттер арасында м?гедектік ?оз?алыс саласында?ы халы?аралы? ?ріптестікті ны?айту.

Фестивальге т?рлі шы?армашылы?пен айналысатын м?мкіндігі шектеулі жандар мен оларды? ?жымдары ?атыса алады. Конкурсты? ба?дарлама орындаушылы? шы?армашылы? ж?не к?ркемдік ?нер категорияларына б?лінген. ?азіргі та?да 6 категория ?сынылуда:

  • Вокал. Соло
  • Вокал. Дуэт
  • Вокал. Топты? орындау
  • Ымдау тілінде ?н айту
  • М?гедек арбасында?ы би
  • Хореография