Ереже фестивалін туралы?тінім

«НЕСЕБР ШЕКТЕУСІЗ М?МКІНДІК ?АЛАСЫ»
Екінші Халы?аралы?
фестивалін ?ткізу туралы ЕРЕЖЕ

 

1.Фестивальді? ?йымдастырушылары

1.1. «НЕСЕБР ШЕКТЕУСІЗ М?МКІНДІК ?АЛАСЫ» фестиваліні? (б?дан ?рі-фестиваль) ?йымдастырушылары болып Несебр Общинасы (Несебр ?аласы, Болгария Республикасы ), М?гедектерді ?олдау ж?не интеграциялау бойынша Болгарлы?-?аза?станды? Ассоциация (Несебр ?аласы, Болгария Республикасы ) ж?не «Лайы?ты ?мір» м?гедектерді реабилитациялау орталы?ы ?о?амды? бірлестігі табылады (?ара?анды ?аласы, ?аза?стан Республикасы).
1.2. Фестивальді бас?аруды аталмыш фестивальді? ?йымдастырушылы? комитеті ж?зеге асырады.

2. Фестивальді? ма?саты мен міндеттері

2.1. М?дениет пен ?нер ар?ылы м?мкіндігі шектеулі жандарды? ?о?ам?а ?леуметтік бейімделуіне ж?не интеграциялануына ы?пал ету.
2.2. Талантты м?мкіндігі шектеулі жандарды аны?тау ж?не оларды? шы?армашылы? ?леуетіні? дамуына ы?пал ету.
2.3. М?мкіндігі шектеулі жандарды ?леуметтік-м?дени о?алту бойынша мемлекеттік ж?не ?о?амды? ?йымдар мен мекемелерді? ?зара бірлесуі.
2.4. М?гедектер ?оз?алысы саласында?ы мемлекеттік серіктестікті ны?айту.

3. Фестивальді ?ткізу т?ртібі

3.1.Фестиваль 2016 жылды? ?ыр?йек айыны? 2 ж?не 4 аралы?ында ?ткізіледі:
• 01.01.2016ж. мен 30.04.2016ж. аралы?ы– фестивальге ?атысу?а ?тінімдерді ?абылдау;
• 02.09.2016ж. мен 03.09.2016ж. аралы?ы – белгіленген номинациялар бойынша фестивалді ?ткізу.
• 04.09.2016ж. – фестивалді? Гала-концерті ж?не марапаттау р?сімі.

3.2 Фестивальді ?ткізу бойынша бірлескен іс-шараларды? жоспары ?йымдастырушылармен бекітіледі.

4. Фестивальді ?ткізу шарттары

4.1. Фестивальге ?атысу ?шін жасы 18 –ге тол?ан, т?рлі жанрда?ы шы?армашылы?пен айналысатын т?л?алар мен шы?армашылы? ?жымдар ша?ырылады.
4.2. Фестивальді? бай?аулы? ба?дарламасы келесідей номинациялардан т?рады:

• Вокал (соло, дуэт, топты? ?н айту);
• Хореография;
• М?гедек арбасында?ы би;
• Ымдау тілінде ?н айту (соло, дуэт,топты? ?н айту);
• Музыкалы? аспаптарда ?нер к?рсету;

4.3. ?атысушылар ?з ?нерлерін тек ?тінімде к?рсетілген номинация бойынша ?ана к?рсетуге ???ылы.
4.4. ?р ?атысушыны? концерттік ба?дарламасыны? саны 2-ден аспауы ?ажет.
4.5. Фонограмма?а ?ойылатын талаптар: фонограммалар электронды ??ралдармен (компакт-дискілер (караоке дискілерінен бас?а), флеш) берілуі тиіс. Бірнеше фонограмма бол?ан жа?дайда, ?р?айсысы жеке электронды ??ралмен берілуі тиіс (орындаушыны? аты-ж?ні немесе ?жымны? атауы мен шы?арманы? атауы к?рсетілуі ?ажет).
4.6. Фестивальді? ?атысушыларыны? ?нер к?рсетуі мен дайынды? т?ртібін Фестивальді? ?йымдастырушылы? комитеті бекітеді.

5. ?діл-?азылар ал?асыны? ж?мыс регламенті

5.1. ?діл-?азылар ал?асы фестивальді? номинациясына с?йкес ??рылады, оны? ??рамын фестивальді? ?йымдастырушылы? комитеті бекітеді.
5.2. ?діл-?азылар ал?асыны? шешімі хаттамада бекітіледі, ол барлы? м?шелеріні? ?олымен расталады ж?не ?айта ?арастырылмайды.

6. ?атысушыларды? ?нерін ба?алау критерийлері

6.1 «Вокал» номинациясы

Та?дау бойынша орындалатын ?нні? саны екіден аспауы ?ажет (эстрадалы? ?н, академиялы? ?н айту, фольклор ж?не т.б.). ?н фонограммен (минус) орындалады, ?рбір орындауды? ?за?ты?ы– 4 минуттан аспауы ?ажет.

Ба?аланады:
• орындаушылы? шеберлігі мен м?нері;
• дауыс ар?ылы (дауысыны? ?ойылымы, к?ші, интонация, ыр?а?ты?ы) ?нні? ма?ынасын жеткізе білу;
• репертуарды? бірегейлігі ж?не д?рыс та?далуы (орындаушыны? диапазонын ескере отырып);
• артистизм,орындаушылы? к??іл-к?й;
• орындаушыны к?рерменні? ?абылдауы.

6.2 «Ымдау тілінде ?н айту» номинациясы

Та?дау бойынша орындалатын ?нні? саны екіден аспауы ?ажет. ?н фонограммен (плюс) орындалады, ?рбір орындауды? ?за?ты?ы– 4 минуттан аспауы ?ажет.

Ба?аланады:
• орындау м?нері:
• ?нні? мазм?нын ымдау ар?ылы жеткізу, ?йлесімділік;
• ерекшелігі;
• артистизм, орындаушылы? к??іл-к?й;
• орындаушыны к?рерменні? ?абылдауы.

6.3 «Хореография» ж?не «М?гедек арбасында?ы би» номинациялары

Орындалатын сахналы? композиция саны екіден аспауы тиіс (халы? биі, эстрадалы? би, классикалы? би, заманауи би, джаз-модерн, модерн, еркін пластика ж?не т.б.), ?р биді? ?за?ты?ы 4 минуттан, м?гедек арбасында?ы би ?за?ты?ы– 5 минуттан аспауы керек.

Ба?аланады:
• ?ойылымны? бірегейлігі мен ерекшелігі,
• ?ойылымны? к?ркемдік безендірілуі (костюмдер, реквизиттер);
• музыкалы? с?йемелдеу;
• орындау техникасы мен м?дениеті;
• стилистикалы? ерекшеліктерді? ?р т?рлілігі;
• биді? ?ойылымды? ерекшелігі мен композициясы;
• орындауды? ?йлесімділігі;
• орындаушыны к?рерменні? ?абылдауы.

6.4. «Музыкалы? аспаптарда ?нер к?рсету» номинациясы

Орындалатын композиция саны екіден аспауы тиіс (орындаушыны? та?дауы бойынша), ?рбір композицияны? ?за?ты?ы 4 минуттан аспауы ?ажет. Фестивальді? ?йымдастырушылары тарапынан ?атысушылар музыкалы? аспаптармен ?амтамасыз етілмейді.

Ба?аланады:
• орындаушылы? шеберлігі:
• орындаушылы? техникасы;
• артистизм, орындаушылы? к??іл-к?й;
• ?ойылымды к?рерменні? ?абылдауы.

7. Марапаттау

7.1. Фестивальді? же?імпаздары ?р номинацияда ?ш орын бойынша аны?талады.
7.2. Фестивальді? же?імпаздары дипломмен марапатталады.
7.3. Фестивальді? ?атысушылары ма?тау ?а?аздарымен марапатталады.
7.4. Фестивальді? ?йымдастырушылы? комитеті мен ?діл-?азылар ал?асы номинациядан тыс Бас Ж?лде иегерін аны?тайды.

8.?аржыландыру

8.1. Фестивальді ?аржыландыру ?йымдастырушылар мен демеушілерді? есебінен ж?ргізіледі.
8.2. Фестиваль ?айырымдылы? т?рінде ?ткізіледі ж?не ?атысушылардан фестивальдік т?лем алынбайды
8.3. Т?р?ылы?ты жері, тама?тану, жол шы?ындары мен визалы? шы?ындар, сонымен ?атар трансфер, экскурсия ж?не та?ы да бас?а шы?ындарды ?атысушылар ?з есебінен ?тейді. ?атысушыларды? ?тініші бойынша ?она? ?йден орындарды брондау, трансефер, экскурсиялы? ба?дарлама?а ?атысты к?мек к?рсетіледі.
8.4. Арнайы сыйлы?тар фестиваль ?йымдастырушылары мен демеушілік к?рсеткен ?йымдарды? шешімімен бекітіледі.

9. ?тінімдерді ?абылдау т?ртібі

9.1.Фестивальге ?атысу?а берілетін ?тінімдер (б?дан ?рі ?тінім) ?осымшада берілген форма?а с?йкес жазылады.
9.2. ?тінімдерді шы?армашылы? ?жымны? жетекшілері немесе физикалы? м?мкіндігі шектеулі жандарды? (жеке ?атысуы жа?дайында) ?здері бере алады.
9.3. ?тінімдерді ?абылдау 2016 жылды? 01 ?а?тар мен 2016 жылды? 30 с?уір арала?ында ж?зеге асырылады.
9.4. ?тінімдер келесі электронды почта мекен-жайына жіберіледі: bka.nessebar@gmail.com

9.5. Фестивальді? ?йымдастырушылы? комитеті 2016 жылды? 01 мамыр мен 15 мамыр аралы?ында ?атысушылар?а іріктеу ж?ргізеді ж?не фестивальге ша?ыртулар жіберіледі.
9.6. 2015 жылды? 03 ж?не 04 ?ырк?йек аралы?ында Несебр (Болгария Республикасы) ?аласында ?ткізілген «Несебр шектеусіз м?мкіндіктер ?аласы– 2015» фестивалі туралы а?парат www.nesebarfest.com

34t3t3ggg3g


Поделиться: